Algemene Voorwaarden – SkinWorks

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. SkinWorks: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: SkinWorks – gevestigd aan Maasdijk 8  te ’s-Gravenzande, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK.nr: 27264554;
   2. cliënt: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met SkinWorks voor een behandeling;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen SkinWorks en de cliënt;
   4. behandeling: de in de overeenkomst omschreven behandeling die SkinWorks bij de cliënt uitvoert.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SkinWorks en de cliënt en op alle behandelingen die SkinWorks uitvoert.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door SkinWorks vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 3. Aanbod
  1. Het aanbod van SkinWorks is vrijblijvend.
  2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, overeenkomsten of publicaties van SkinWorks binden SkinWorks niet.
 4. Tarieven
  1. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.
  2. SkinWorks is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen.
  3. Het eerste bezoek is een Meet & Treat, kosten 35,00.
 5. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt tijdens het intakegesprek de overeenkomst heeft ondertekend.
  2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de cliënt verstrekt.
 6. Annulering en annuleringskosten
  1. Indien de cliënt de afspraak niet binnen 48 uur voor de behandeling annuleert, dan worden de overeengekomen behandelkosten als annuleringskosten aan de cliënt in rekening gebracht. Annulering dient telefonisch of via de e-mail te geschieden.
  2. De annuleringskosten zoals omschreven in artikel 6.1 worden niet aan de cliënt in rekening gebracht indien de cliënt kan aantonen middels een schriftelijk bewijs dat hij annuleert wegens ziekte of een andere overmachtssituatie.
  3. Indien de cliënt later dan het afgesproken tijdstip voor de behandeling in de praktijk van SkinWorks komt, dan heeft SkinWorks het recht de behandeling in te korten of te annuleren. In een dergelijk geval worden de totale overeengekomen behandelkosten aan de cliënt in rekening gebracht.
  4. Bij SkinWorks gekochte producten kunnen niet geretourneerd worden.
 7. Uitvoering van de overeenkomst
  1. SkinWorks zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige en professionele wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. SkinWorks maakt bij het uitvoeren van de behandeling gebruik van deugdelijke materialen en instrumenten.
  2. SkinWorks stelt de cliënt op de hoogte van de aard en omvang van de behandeling en van de risico’s van de behandeling voor de gezondheid van de cliënt.
  3. SkinWorks voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.
 8. Wijziging van de overeenkomst
  1. Indien de overeenkomst op verzoek van de cliënt wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. SkinWorks zal de cliënt hierover van tevoren inlichten.
 9. Verplichtingen van de cliënt
  1. De cliënt dient SkinWorks op de hoogte te stellen van alle informatie die voor SkinWorks van belang kan zijn i.v.m. de uitvoering van de behandeling.
  2. De cliënt is bekend met de lichamelijke risico’s die uit de behandeling kunnen voortvloeien.
  3. De cliënt dient zich te onthouden van gedragingen welke het SkinWorks onmogelijk maakt de behandeling naar behoren uit te voeren. De cliënt dient zijn volledige medewerking te verlenen bij de uitvoering van de behandeling.
  4. Het is niet toegestaan te roken in de praktijk van SkinWorks.
  5. Het is zonder voorafgaande toestemming van SkinWorks niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een behandeling.
  6. De cliënt dient zich tijdens zijn verblijf in de praktijk van SkinWorks behoorlijk te gedragen, andere personen aanwezig in de praktijk niet tot last te zijn of te intimideren en alle gegeven instructies door SkinWorks in acht te nemen.
  7. Indien de cliënt zijn verplichtingen jegens SkinWorks niet nakomt, dan heeft SkinWorks het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
 10. Klachten en incidenten
  1. Klachten over de behandeling dienen door de cliënt zo spoedig mogelijk aan SkinWorks kenbaar te worden gemaakt. De cliënt dient zijn klacht zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven, zodat SkinWorks in staat is adequaat te reageren. Klachten worden door SkinWorks zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
  2. Na het indienen van de klacht dient de cliënt SkinWorks de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat SkinWorks een klacht onderzoekt, betekent niet dat SkinWorks erkent dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
  3. Partijen zullen zich inspannen een klacht in onderling overleg te beslechten.
  4. Is er sprake van een incident in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en heeft het incident of kan het incident consequenties hebben voor de cliënt, dan wordt de cliënt van het incident in kennis gesteld. Incidenten worden door SkinWorks geregistreerd.
 11. Betaling
  1. De cliënt kan de behandelkosten op de volgende wijzen betalen:
   1. Middels pinbetaling in de praktijk na de behandeling;
   2. Door het factuurbedrag over te maken op de bankrekening van SkinWorks.
  2. Facturen dienen betaald te worden binnen 8 dagen na de factuurdatum.
  3. Betaalt de cliënt niet tijdig en heeft de cliënt geen gehoor gegeven aan een gestuurde aanmaning, dan kan SkinWorks de vordering uit handen geven. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die SkinWorks maakt om de vordering te incasseren komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden overeenkomstig de Wet incassokosten vastgesteld.
  4. Iedere betaling door de cliënt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde wettelijke rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de cliënt tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 12. Geheimhouding en persoonsgegevens
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. SkinWorks verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Vertrouwelijke informatie over de cliënt die SkinWorks ontvangt, wordt niet aan derden bekend gemaakt, tenzij een van de uitzonderingen genoemd in artikel 12.3 van toepassing is.
  3. Het is SkinWorks toegestaan de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
   1. indien de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
   2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
   3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van SkinWorks;
   4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
   5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
   6. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door SkinWorks.
  4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SkinWorks gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en SkinWorks zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SkinWorks niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 13. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. SkinWorks kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de cliënt.
  2. SkinWorks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SkinWorks is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. De cliënt dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, gedragsregels en (veiligheids)instructies die worden gegeven door SkinWorks. Indien de cliënt deze aanwijzingen, regels of (veiligheids)instructies niet of niet naar behoren opvolgt, dan kan SkinWorks nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (lichamelijke) schade die daaruit voortvloeit.
  4. SkinWorks kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de cliënt die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk van SkinWorks.
  5. SkinWorks kan niet garanderen dat door de behandeling het door de cliënt gewenste resultaat wordt bereikt. De verplichting van SkinWorks betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
  6. SkinWorks kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie tijdens of na afloop van de behandeling, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van SkinWorks.
  7. SkinWorks kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van een derde waarmee de cliënt, al dan niet door tussenkomst van SkinWorks, een overeenkomst is aangegaan. Komt een derde partij zijn verplichtingen jegens de cliënt niet na, dan dient de cliënt de derde partij daarop aan te spreken en niet SkinWorks.
  8. Indien SkinWorks aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SkinWorks beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van SkinWorks gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SkinWorks beperkt tot de overeengekomen behandelkosten.
  9. Alle rechtsvorderingen dient de cliënt binnen 1 jaar in te stellen. Handelt de cliënt niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
  10. Indien de cliënt schade toebrengt aan de praktijk van SkinWorks en/of de daarin aanwezige inventaris dan wel indien de cliënt zijn verplichtingen jegens SkinWorks niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of onrechtmatig jegens SkinWorks handelt, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle schade die SkinWorks daardoor lijdt.
 14. Overmacht
  1. SkinWorks is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; natuurrampen; terrorisme; oorlog of rellen; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte; brand; diefstal; energiestoring; overheidsmaatregelen; internetstoring; storing in het e-mailverkeer.
  2. Voor zover SkinWorks ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SkinWorks gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 15. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de cliënt en SkinWorks is Nederlands recht van toepassing.